Български English
ДЕЙНОСТИ
СЕРТИФИКАТИ
ПОЛИТИКА

„ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД е възложител на инвестиционно предложение: „Проект за изменение на ПИ 72709.502.88, ПИ 72709.502.89 и ПИ 72709.502.380 по Кадастралната карта на с. Тополи, община Варна, обл. Варна (във връзка с процедура по ПУП-ПРЗ), за което има влязло в сила решение № ВА-140/ЕО/2023 г. на Регионалната дирекция за опазване на околната среда и водите, да не се извършва екологична оценка на проекта.

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.077-1429 „ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”, управлявана от Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Бенефициент:
„Инфра Експерт“ АД
Кратко описание на проекта: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Цели на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.
Начало: 03.02.2021 г.
Край: 03.05.2021 г.
Проект BG16RFOP002-2.077-1429 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ДЕЙНОСТИ

„Инфра Експерт” АД е строителна компания, основана в края на 2012 г.
Компанията развива строителна и ремонтна дейност, успешно доказва своите възможности в отрасъла и специализира в областта на:

• проектиране, строителство и ремонт на пътни обекти
• аварийни, основни и текущи ремонти
• ново строителство, реконструкция и рехабилитация
• поддържане и зимно поддържане на пътища
• изграждане и ремонт на пътни съоръжения
• градски и общински комуникации и прилежащи инфраструктури
• изпълнение на хоризонтална пътна маркировка и вертикална сигнализация
• благоустрояване и озеленяване
• изграждане и ремонт на детски и междублокови площадки и съоръжения към тях

СЕРТИФИКАТИ

В „Инфра Експерт” АД е внедрена интегрирана система за управление на качеството, здравето и безопасността при работа и околната среда  в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, БДС ISO 45001:2018 и ISO 14001:2015. Дружеството притежава валидни сертификати по посочените стандарти.

ISO 9001-2015

ISO 14001-2015

ISO 45001-2018

ISO 39001-2014

ISO 9001-2015

ISO 14001-2015

БДС ISO 45001:2018

ISO 39001-2014

Камарата на строителите България

„Инфра Експерт” АД е член на Камарата на строителите в България и е компания, вписана в Централния професионален регистър на строителите.

Политика

по качество, здраве и безопасност при работа и околна среда, съгласно БДС EN ISO 9001:2015, БДС ISO 45001:2018, БДС EN ISO 14001:2015 БДС ISO и БДС ISO 39001:2014

„Инфра Експерт“ АД е строителна компания, която дължи своите успехи на предлагането на отговарящи на нуждите на клиентите продукти и услуги в съответствие с европейските стандарти.
Водещо в разбирането на компанията за ефективност на бизнес процесите е изграждането на обекти в съответствие с изискванията за здраве и безопасност при работа, безопасност на движението по пътищата и правилно управлявана околна среда.
„Инфра Експерт“ АД приема създаването на заетост и благосъстояние, като икономически двигател за обществото и гледа на своите служители като на основен и най-важен ресурс. Това предопределя и активната комуникация между отделните нива на дружеството с всички заинтересовани страни във връзка, както с прякото изпълнение на дейностите, така и със създаване на условия за прозрачност и достъпност в политиката за управление. В резултат на тези усилия служителите познават, разбират и изпълняват политиката на компанията и споделят нейните ценности.
Периодичната оценка на постиганите резултати в управлението на околната среда, здравето и безопасността при работа и безопасността на движението по пътищата е предпоставка „Инфра Експерт“ АД да поддържа актуална своята политика в тези важни области.
Основните инструменти за изпълнение на политиката на „Инфра Експерт“ АД са:

 • Цялостен преглед за адекватност и непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление в съответствие с условията на динамичната среда, в която фирмата се развива;
 • Поддържане и непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015;  БДС ISO 45001:2018, БДС ISO 39001:2014 и  БДС ISO 14001:2015 и приложимите законови и други изисквания, които се отнасят до дефинираните аспекти на околната среда, рисковете при работа и пътната безопасност;
 • Подходящо подбран квалифициран и опитен персонал, мотивиран за развитие и усъвършенстване на Интегрираната система за управление;
 • Установяване и отстраняване на отклоненията от изискванията и причините за тяхната поява с цел превенция;
 • Съответстващо управление на източниците на замърсяване с цел минимизиране и предотвратяване на замърсяванията; Намаляване на вредното въздействие върху околната среда;
 • Осигуряване на контролирани и подобрявани условия, които позволяват предотвратяването на нараняванията и заболяванията на работниците и служителите;
 • Периодично преглеждане и оценяване на влиянието на дейностите върху околната среда и определяне на съответстващи общи и конкретни цели;
 • Активна комуникация с външните и вътрешните целеви групи за осъзнаване на значението на тяхната лична отговорност за осигуряването на здраве и безопасност при работа и безопасност на движението по пътищата;
 • Контрол на всеки етап от реализацията на строителните и другите основни и спомагателни дейности.

Политиката на „Инфра Експерт“ АД за осигуряване на здраве и безопасност при работа, безопасност на движението по пътищата и съответстващо управление на околната среда се прилага, както по отношение на всички служители, така и към подизпълнителите, клиентите и/или посетителите и всичко останали заинтересовани страни, свързани с дейността на дружеството. В изпълнение на тази политика „Инфра Експерт“ АД:

 • спазва действащото в Република България законодателство;
 • се ангажира да предприема необходимите действия за предотвратяване на нараняванията и заболяванията, намаляване на травматизма и леталните случаи от неспазване на правилата за движение по пътищата.
 • обръща внимание на индивидуалните потребности на персонала и останалите лица на територията на дружеството;
 • набелязва и постига цели по основните си дейности в главните направления на системата за управление: качество, здраве и безопасност, околна среда и безопасност на движението по пътищата;
 • създава работна обстановка, осигуряваща спокойствие и сигурност;
 • се стреми към непрекъснатото подобряване на своята интегрирана система за управление, подобряване на качеството, подобряване на условията на работа в дружеството, намаляване и предотвратяване на инциденти и пътно транспортни произшествия, както и намаляване и предотвратяване на замърсяването на околната среда.

Съответствието на изпълняваните дейности е общ ангажимент във „Инфра Експерт“ АД, с който е свързана и отговорността на всеки от служителите. Ръководство на дружеството напълно осъзнава задължението и отговорността си да развива и поддържа Интегрираната система за управление в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, БДС ISO 45001:2018, БДС  ISO 14001:2015 и БДС ISO 39001:2014.
В подкрепа на поетите ангажименти, ние се задължаваме да:

 • Създаваме и поддържаме добра работна атмосфера за нашите служители, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане, съвместна работа, повишаване на квалификацията и компетентността, спазване на изискванията за здраве и безопасност при работа и безопасност на движението по пътищата, опазване на околната среда, съпричастност към качеството на извършваната работа;
 • Приемаме за изпълнение задачи, които могат да бъдат компетентно и професионално завършени;
 • Правим задълбочен анализ на възникналите инциденти и ПТП, причините за появата им, предприетите мерки за недопускане на повторение и резултатността на тези действия;
 • Контролираме действието на системата за управление и нейните отделни елементи, като своевременно отстраняваме откритите проблеми;
 • Осигуряваме консултиране и участие на работниците при вземане на решения, касаещи ЗБР и БДП.

Всеки служител на „Инфра Експерт“ АД е ангажиран да дава личния си принос за изпълнение на настоящата политика по качество, здраве и безопасност при работа, безопасност на движението по пътищата  и околна среда.
01.04.2021 г.